Mariaskála

06.04.2021

Romantické poutní místo na břehu řeky Odry. Malá jeskyně ve skalním masivu skrývá sochu Panny Marie. V blízkém okolí jsou 3 restaurace. Vzdálenost 2.5 km.

Toto poutní místo se nachází pod Spálovem v údolí řeky Odry, na jejím pravém břehu. Není zde žádný kostel ani kaplička. Zato příroda obklopila toto tajuplné místo zvláštním mystickým půvabem. Chrámovou klenbu nahrazují koruny stromů, kněžiště se vždy bohatě ozdobeným oltářem tvoří sklaní stěna s nehlubokou jeskyňkou, v níž stojí socha Bohorodičky. Podle lidové pověsti vzniklo prý toto poutní místo na základě zázračného uzdravení na smrt vysíleného vojáka na konci třicetileté války v době švédských nájezdů  (1642-48). Zmírající voják se vroucně modlil k Panně Marii o svou záchranu. Ta ho vyslyšela a voják se uzdravil z pramene, který znenadání vytryskl v jeskyňce, ve které se voják ukrýval. Zpráva o zázračném uzdravení se roznesla po okolí a lidé se chodili napít zázračné vody a pomodlit se. Brzy sem kdosi pověsil obraz Panny Marie. Údajně to byl mlynář z blízkého spálovského mlýna, jehož chromý pomocník se sem chodil modlit, protože nedošel do kostela nahoru do Spálov. Poutě věřících ze Spálova jsou písemně doloženy už od poloviny 19. století a konají se dodnes za účasti až několika tisíců osob každý rok v první polovině září.

V těsné blízkosti se nachází tři restaurace, kde se můžete občerstvit a dát si zmrzlinu před výstupem na Spálov strmou cestou, které se říká Mlýnice, protože se po ní jezdilo do mlýna. V dnešní době pronikla tato cesta do povědomí obyvatel celé republiky jako důležitý cyklistický závod pod jménem Oderská Mlýnice.