Smluvní podmínky

Smluvní podmínky pro pronájem Chalupy Pod Mateřídouškou

Předmětem pronájmu je Chalupa Pod Mateřídouškou, Spálov 20, 742 37 jako celý objekt, tzn. dům, dvorek, zahrada, parkovací místo.

Objekt bude užíván objednavatelem za účelem rekreace.

Pronajímatel (dále jen majitel) garantuje pro budoucí hosty vybavení objektu:

-pobyt v rekreačním zařízení na smluvenou dobu

-povlečení (dle počtu přihlášených osob)

-spotřebu vody

-spotřebu otopu (dřevo)

-mýdlo, jar, ručníky, osušky, utěrky

-rekreační poplatek obci

Součástí ceny není elektrická energie. Cena za 1kWh, kterou spotřebujete je 10Kč.

Součástí ceny pobytu není pojištění klienta. Ten objekt využívá na vlastní zodpovědnost. Je doporučeno sjednat si před pobytem pojištění zodpovědnosti.

Objednavatelem (dále jen klient) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky a chování dalších účastníků pobytu.

Smluvní vztah vzniká na základě objednávky a úhrady stanovené zálohy (viz níže) klientem. Po zaplacení zálohy vzniká klientovi nárok na rezervaci pobytu a zároveň tím stvrzuje znalost těchto podmínek.

Způsob platby:

Nevratnou zálohu na pobyt (30% ceny) zaplatí klient nejpozději do 4 pracovních dnů od potvrzení objednávky, zpravidla převodním příkazem na účet u m-banky, číslo účtu bude zasláno po objednávce emailem.

V případě, že klient nezaplatí řádně a včas zálohu na pobyt, zaniká platnost rezervace.

Doplatek (70% ceny pobytu) bude uhrazen nejpozději 14 dní před začátkem pobytu. Tento doplatek je vratný- tzn, že pokud klient nepřijede, bude mu 70% ceny vráceno.

Zároveň s doplatkem ceny klient pošle na účet majitele kauci 4000Kč, která slouží k uhrazení spotřebované elektrické energie a případných škod na zařízení způsobených klientem. Tato kauce bude do 5 pracovních dnů od skončení bezproblémového pobytu vrácena na účet, z něhož byla přijata. Pokud dojde k poškození zařízení Chalupy, bude z ní odečtena cena škody.

Při zrušení pobytu ze strany majitele (porucha v objektu, nemoc, vliv vyšší moci atd.) budou do 10 pracovních dnů klientovi vráceny všechny jím zaplacené zálohy.

V příjezdový den klient převezme Chalupu od 16 do 20,00h. Majitel klientovi předá Chalupu v uklizeném stavu a seznámí klienta se zařízením jednotlivých místností.


V odjezdový den klient Chalupu předá majiteli a opustí ji nejpozději v 10,00h, pokud to nebude dopředu písemně dohodnuto jinak. Při odchodu majitel s klientem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole škody způsobené klientem, je oprávněn strhnout jejich výši z kauce. O tom bude na místě proveden zápis.


Povinnosti klienta:

řídit se Smluvními podmínkami majitele

vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení

  • dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.)
  • klient plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu
  • zjistí-li klient v průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele objektu (724 984 062)
  • vyvarovat se činností, které by nadměrně obtěžovaly okolí, odporovaly dobrým mravům či rušily noční klid
  • klienti jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku klienta.
  • klient se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu
  • po dobu pobytu udržovat objekt a jeho okolí v čistotě, odpad třídit do předem určených a označených nádob (plast, sklo, ostatní odpad)
  • uvnitř celého objektu je ZAKÁZÁNO kouřit !!!
  • uvnitř objektu se vyžaduje užívání domácí obuvi (přezůvek)
  • nedodržení podmínek ze strany klienta může být důvodem k ukončení pobytu bez náhrady!
 1. Povinnosti majitele:
  • umožnit klientovi využití Chalupy po sjednanou dobu.
  • předat klientovi při nástupu Chalupu v provozuschopném stavu a uklizenou
  • klientovi poskytnout vyprané povlečení a osušku pro každé objednané lůžko
  • řešit oprávněné stížnosti a připomínky klientů týkající se objektu
  • být po dobu ubytování klientů v objektu dostupný na mobilním telefonu

Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování klienta, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

Domácí zvířata není možno brát do Chalupy.


Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2021 a jsou nedílnou součástí smluvního vztahu mezi klientem a ubytovatelem.

Za ubytovatele:
Miloslav Chytil

Spálov 21, 74237

Tel:724 984 062

IČO: 872 43 491